Kontakt

Ølstykke Containerudlejning ApS

Lyshøjvej 5

3650 Ølstykke

Tlf: 47100606

Email: info@containersalg.dk


 

GÆLDENDE LEJEBETINGELSER PR. 25. MAJ 2018

 

§1 – GENERELLE BETINGELSER

Den der rekvirerer ydelsen betegnes i det følgende som lejer, og Ølstykke Containerudlejning ApS som udlejer.

 

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt finder nedenstående betingelser og den til enhver tid gældende prisliste anvendelse for ethvert lejemål, tilbud, overslag eller ydelse der aftales med  Ølstykke Containerudlejning ApS.

 

Alle tilbud og priser er gældende i 2 uger med mindre at andet er skriftligt aftalt og er under forudsætning for, at arbejdet udføres indenfor normal åbningstid.

 

Med mindre andet er angivet er alle priser excl. moms.

 

Udlejer har til enhver tid ret til at få adgang til inspektion af de lejede.

 

Ølstykke Containerudlejning ApS har ret til at disponerer over placering af containere, campingvogne eller andet gods.

 

Der må IKKE opbevares ulovlige, eksplosive eller farlige effekter i hverken containere, campingvogne eller på anden vis.

 

Der må IKKE sættes gods / effekter udenfor containere, campingvogne eller aftalt område – eller aflæses affald.

 

Misligholdelse af lejebetingelser kan medføre ophævelse af lejemål og krav om tømning for lejers regning med øjeblikkelig virkning.

 

§1.1 – LEJE AF CONTAINER

Lejemål vedrører specifik container med egen container id. Container har mulighed for aflåsning – enten ved brug af egen lås eller ved lejet lås.

 

Lejemål kan enten være inklusiv opbevaring af container på Ølstykke Containerudlejning ApS’s plads eller alternativt eksklusiv opbevaring, hvor container er placeret på en af lejers anvist placering.

 

Lejer sørger selv for eventuel transport og har selv den fulde risiko i denne forbindelse.

 

§1.2 – OPBEVARING AF CAMPINGVOGN OG ØVRIGT GODS

Lejemål af fast plads på en af udlejers anvist plads på indhegnet område. Pladsen er afmærket med et skilt til identifikation af den pågældende plads.

 

Lejemål er gældende på måneds eller årsbasis, men mindre at andet er skriftligt aftalt.

 

Lejer får udleveret nøgle til den pågældende plads og kan herefter komme på pladsen i henhold til gældende regler.

 

Lejer sørger selv for transport og har selv den fulde risiko i denne forbindelse.

 

§2 – LEJEMÅLETS VARIGHED

Lejemålet tager sin begyndelse fra og med lejedato i lejekontrakt og indtil skriftlig opsigelsesdato i henhold til gældende opsigelsesvarsel.

 

Opbevaring i container med opbevaring på udlejers plads er på månedsbasis og kan opsiges af begge parter med 14 dages opsigelse til den 1. eller 15. i efterfølgende måned.

 

Opbevaring af container uden opbevaring opgøres på dagsbasis og kan opsiges af lejer fra dag til dag – og af udlejer med 1 måneds varsel, med mindre at andet er skriftligt aftalt.

 

§3 – LEJERS FORPLIGTELSER

Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvar for det opbevarede gods. Ansvaret gælder alle typer af skader, tyveri, vand, brand, hærværk og personskader.

 

Det er lejers fulde ansvar, at det gods som opbevares er placeret og anvendes i overensstemmelse med gældende forskrifter, sikkerhedsforskrifter og lovgivning.

 

Lejer er forpligtet til, straks og senest indenfor 24 timer, at fremsætte eventuelle reklamationer i tilfælde af fejl og mangler. Efterfølgende reklamationer har således ingen retsvirkning.

 

Eventuelt manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, elkabler, nøgler m.v. på udlejers bygningsdele eller materiel erstattes af lejer til nypris.

 

Bortkommet nøgle til pladsen, kan medfører krav om udskiftning af låsesystem til pladsen.

 

Lejer må ikke lade udføre ændringer af container.

Eventuelle reparationer i lejeperioden må alene udføres af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør.

 

Udlån eller fremleje af container eller opbevaringsplads til tredjemand må ikke finde sted.

 

Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede areal ved lejeperiodens ophør i rengjort og samme stand som ved modtagelsen – hvilket vil sige uden skader, fejl og/eller mangler. Såfremt der ved lejemålets ophør konstateres skader, fejl og/eller mangler er lejer forpligtet til at afholde udgiften til udbedring heraf.

 

Lejer er ikke berettiget til at kræve erstatning for tab opstået i forbindelse med leveringer, udlevering eller brug af container, herunder driftstab, tabt avance eller andre indirekte tab.

 

Lejer er forpligtet til at afgive korrekte oplysninger til fakturering – herunder CVR nr., firmanavn, adresse og e-mail.

Det er lejers ansvar at oplysningerne altid er korrekte og at kontrollerer om e-mail med faktura, kontoudtog, eventuelle rykkere eller anden henvendelse fra udlejer modtages.

 

§4 – UDLEJERS FORPLIGTELSER

Udlejer er forpligtet til at levere container, areal eller opbevaringsplads ved lejeperiodens opstart i rengjort, driftsklar og lovpligtig stand.

 

Udlejer er berettiget til at regulere lejeprisen med en advisering på minimum 30 dage.

 

§5 – FORSIKRING

Det påhviler lejer selv at sørge for, at opbevarede genstande er forsikret under hele perioden.

 

Udlejers bygning og materiel erstattes til nyværdi.

 

Udlejer kan tilbyde at indhente forsikringstilbud ved skriftlig specifikation og beskrivelse af de opbevarede genstande.

 

§5.1 – RISIKO OG ANSVAR

Lejer har det fulde ansvar for opbevarende genstande og det er lejers ansvar og risiko at sørge for forsikring.

 

Lejer er ansvarlig for alle typer af skader inklusiv hærværks, vand-, uhelds-, storm- og pludselige skader, og hæfter fuldt ud for de omkostninger som udlejer måtte blive påført i forbindelse med en skade.

 

Ved skader som skyldes lejer eller lejers effekter - hæfter lejer fuldt ud for skader på bygninger og materiel som følge af lejers grove uagtsomhed, forsæt eller misligholdelse af forpligtelser i henhold til disse betingelser.

 

§5.2 RISIKO OG ANSVAR - LEJERS FORPLIGTELSER

Alle typer for skader skal straks meddeles udlejer og evt. politi (ved tyveri og hærværk) indenfor 24 timer efter hændelsen.

Lejer skal (ved tyveri eller hærværk) sørge for at politirapport bliver sendt til udlejer indenfor 14 dage efter anmeldelsen – i modsat fald hæfter lejer fuldt ud for omkostninger til reparation eller køb af nyt materiel.

 

Lejer har pligt til at udfylde en skadesanmeldelse med oplysninger om skadedato, skadested og årsag til skadens opståen. Meddeles det ikke rettidigt til udlejer – faktureres skader/tyveri fuldt ud.

 

§6 – IND- OG UDLEVERINGER

Lejer sørger selv for transport og har selv den fulde risiko i denne forbindelse. Lejer afholder den direkte kontakt og afregning med fragtfirma / leverandør.

 

Forsendelsesoplysninger og orientering af udlejer om leveringer / udleveringer fra lageret skal ske med minimum 24 timers varsel til næstkommende hverdag – med mindre at andet er skriftligt aftalt.

 

Transport af gods er lejers fulde ansvar og risiko.

 

Udlejers ventetid eller omkostninger ved forgæves aftalt afhentning / levering – og som ikke skyldes udlejer, vil blive faktureret til lejer.

 

Ved forgæves aftalt fremmøde betaler lejer alle omkostninger.

 

§7 – PRISER

Alle priser er excl. moms – med mindre andet skriftligt er angivet.

 

§8 - BETALINGSBETINGELSER

Leje af container eller opbevaringsplads forfalder månedsvis forud.

 

I tilfælde af for sen betaling beregner udlejer morarente i henhold til renteloven.

 

Udlejer beregner endvidere rykkergebyr, som p.t. udgør kr. 100,00 pr. fremsendt rykker samt eventuelt kompensationsbeløb i henhold til gældende lovgivning.

Efter eventuelt varsel om overdragelse til retslig inkasso, overdrages sagen i sin helhed til Collectia CMS A/S med omkostninger samt renter i henhold til gældende lovgivning.

 

Udlejer benytter den af lejer oplyste e-mail til fakturering og eventuelle rykkerskrivelser – med mindre andet er særskilt aftalt skriftligt.

 

Eventuelle uoverensstemmelser / tvister mellem lejer og udlejer – eller eventuelle modkrav fra lejeres side berettiger ikke lejer, at undlade betaling af fakturerede beløb.

 

Manglende rettidig betaling kan medføre ophævelse af lejemål og krav om tømning for lejers regning med øjeblikkelig virkning.

 

§9 – LOVVALG OG VÆRNETING

Tvistigheder i anledning af lejeforholdet skal afgøres efter de til enhver tid gældende regler efter dansk ret. Værnetinget er Hillerød Ret.

 

§10 – FORBEHOLD.

Lejebetingelser kan til enhver tid ændres uden varsel.

 

Gældende Lejebetingelser er annonceret på www.containersalg.dk.

 

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, forkerte illustrationer og specifikationer. Ingen krav kan udledes af data eller illustrationer.

 

Enhver ordre modtages under forbehold for force majeure, herunder krig, mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyning fra underleverandører, svigtende transportmuligheder eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Ølstykke Containerudlejning ApS for at levere eller yde den pågældende service.

 

Ølstykke Containerudlejning ApS foretager løbende kreditovervågning samt opdatering af virksomhedsoplysninger hos RKI / Experian eller andre kreditoplysningsbureauer godkendt af datatilsynet.

 

§11 – COOKIES- OG PRIVATLIVSPOLITIK

 

Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som kan bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

 

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekst fil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

 

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning på  Www.minecookies.org/cookiehandtering/.

 

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil eventuelle annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

Websitet indeholder ikke cookies fra tredjeparter.

 

Personoplysninger

 

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager forespørgsler/køb via websitet.

 

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse, leveringsadresse. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af forespørgsler eller ved køb.

 

Ølstykke Containerudlejning ApS registrerer og behandler derfor personoplysninger om dig, som du selv afgiver, eksempelvis når du:

-          Foretager et lejemål eller køb 

-          Tilmelder dig et nyhedsbrev

-          Opretter en konto

-          Deltager i en konkurrence

-          Sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback, eller

-          I øvrigt giver personoplysninger til os via website eller på anden måde.

 

Ved afgivelse af personoplysninger samtykker du i, at Ølstykke Containerudlejning ApS behandler personoplysningerne, herunder at Ølstykke Containerudlejning ApS:

-          Registrerer de personoplysninger, du afgiver.

-          Registrerer oplysninger om de lejemål/køb, du foretager.

 

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er dit samtykke.

 

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer eller tilbud, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

 

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne kan anvendes til målretning af eventuel annoncering.

 

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

 

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

Ølstykke Containerudlejning ApS sælger ikke dine personoplysninger til tredjepart.

 

Ølstykke Containerudlejning ApS opbevarer ikke informationer om dine betalingsmidler, for eksempel kort-numre på betalingskort eller lignende.

 

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@containersalg.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K eller via www.datatilsynet.dk.

 

Dataansvarlig

Ølstykke Containerudlejning ApS

Lyshøjvej 5

3650 Ølstykke

CVR. nr. 3129 9934

 

Find os

Ølstykke Containerudlejning ApS

Lyshøjvej 5

3650 Ølstykke

Tlf: 47100606

Kontakt os